News

Magyar Jégkorong Szövetség

Adatkezelési Tájékoztató

on 12 Feb

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


 


 


A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban: MJSZ) a TEX Hungary Kft. jegyértékesítő honlapján (eventim.hu) keresztül a magyar jégkorong válogatottakat és a magyar jégkorong sportágat támogató szurkolók, valamint a hazai mérkőzésekről és eseti jegyvásárlási kedvezményekről tájékoztatást kérő regisztrálók (továbbiakban: Érintett) adatait kezeli.


Az Érintett a TEX Hungary Kft. jegyértékesítő honlapján keresztül az MJSZ hírlevelére történő feliratkozással elfogadja az MJSZ jelen adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.


   1. 1.       Adatkezelő


Név: Magyar Jégkorong Szövetség


Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.


Postai cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.


Telefon: 06-1-460-6863


Fax: 06-1-460-6864


E-mail: info@icehockey.hu


   1. 2.       Adatkezelés célja


Az MJSZ a jelen adatkezelési tájékoztató szerinti, Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat abból a célból kezeli, hogy az Érintett számára tájékoztatást adjon a magyarországi jégkorong mérkőzésekről, kapcsolódó kedvezményekről, valamint a jégkorong sportággal kapcsolatos egyéb információkról.


Az MJSZ az Érintett lent megjelölt adatait a jégkorong sportot érintő hírlevélküldés céljából felhasználja.


Az MJSZ a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.


Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az MJSZ az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.


   1. 3.       Adatkezelés jogalapja


Az adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a TEX Hungary Kft. honlapján való regisztrációt követően megadott személyes adataik felhasználásra kerüljenek.


Az MJSZ általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.


   1. 4.       A kezelt személyes adatok köre


A hírlevélküldés, kapcsolattartás, valamit kedvezmények biztosítása érdekében a TEX Hungary Kft. jegyértékesítő honlapján (eventim.hu) megadott, és MJSZ által kezelt adatok köre:  • e-mail cím


   1. 5.       Az adatkezelés időtartama


A regisztrációs adatokat az MJSZ az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.


Az Érintett a kezelt adatok törlését kezdeményezheti a jegkorongszovetseg.hu oldalon megadott elérhetőségeken.


Az adatok kifejezett visszavonás, vagy adatkezelésre irányuló további hozzájárulás hiányában a regisztrációt követő 3 évet követően törlésre kerülnek.


   1. 6.       Adatbiztonság


Az MJSZ kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.


   1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek


 


Tájékoztatáshoz való jog


Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az MJSZ által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.


Az Érintett által megadott elektronikus levélcímről az MJSZ elektronikus levélcímére érkező kérést MJSZ akkor tekinti az Érintett kifejezett akaratának, ha a kérését MJSZ külön kérésére az Érintett e-mailben is megerősíti.


MJSZ az Érintett kérésére tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, MJSZ által kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. MJSZ a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.


Az MJSZ az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.


Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az MJSZ munkatársához fordulhat a 1. pontban megjelölt e-mailen keresztül.


 


Adatok törlése, helyesbítése, zárolása


Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak törlését, helyesbítését vagy zárolását kérni az MJSZ-től a jegkorongszovetseg.hu  felületén megadott elérhetőségeken. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat MJSZ a szükséges időtartamig megőrzi.


Az MJSZ zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.


A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.


Ha az MJSZ az Érintett törlés, helyesbítés vagy zárolás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.


Tiltakozási jog


Az Érintett elektronikus levélben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. MJSZ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.


   1. 8.       Jogorvoslat


Az Érintett, ha úgy véli, hogy az adatkezelés jogszabályt sért, az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat, vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.


A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.


A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.


Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.


   1. 9.       Tájékoztató módosítása


Az MJSZ fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek jegkorongszovetseg.hu, valamint hírlevélben történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a hírlevél és egyéb kedvezmények használata során ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.