News

Dancing with the Stars 2

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

on 14 сеп

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

„Dancing with the Stars 2”

A Paprika Studios Kft. („Producer”) tájékoztatja a TV2 Média Csoport Zrt. („Médiaszolgáltató”) részére gyártott Dancing with the Stars 2 című műsor („Műsor”) felvételein nézőként eljáró közreműködőt („Közreműködő”), hogy a Producer a Közreműködőre vonatkozó személyes adatokat (így a kép- és hangfelvételeket) a felek között létrejött megállapodás (szerződés) teljesítése érdekében kezeli. Ekként az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés b) pontja.

A Közreműködőnek a megállapodásban meghatározott és a megállapodás alapján létrejövő személyes adatait (így különösen a kép- és hangfelvételeket) a Producer kezeli, mint adatkezelő.

A személyes adatok kezelésének a célja a művek létrehozása, a művek területi, időbeli, módbeli vagy egyéb korlátozástól mentes felhasználása és a művekre harmadik személyeknek felhasználása engedése, a szerződésből fakadó tájékoztatások és igények intézése, adatszolgáltatás a hatóságok felé. Az adatkezelés a szerződés megkötése és a teljesítése, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése miatt történik.

A személyes adatok címzettjei (akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik): a Producer munkavállalói, a teljesítésbe bevont alvállalkozók, a Médiaszolgáltató, azon személyek akik részére a Producer felhasználást enged a kép- és hangfelvételek valamint a művek tekintetében (pl. televíziós sugárzás esetén a nyilvánosság). A személyes adatok a kép- és hangfelvételeken, műveken fennálló felhasználási jogosultság időtartama alatt, a megállapodás általános elévülési idejének végégig illetőleg a jogszabályokban meghatározott kötelező időtartamig kerülnek kezelésre, amelyik a hosszabb időtartam.

A jogszabályok keretei között a Közreműködő kérelmezheti a személyes adatihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint kérheti a rá vonatkozó személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását.

A Közreműködő az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). A személyes adatok megadására és átadására a szerződés teljesülése érdekében van szükség, az adatok megadása kötelező, ennek elmaradása esetén a szerződés nem teljesülhet.

A személyes adatok megadására ás átadására a megállapodás teljesítése érdekében van szükség, az adatok megadása kötelező, ennek elmaradása esetén a megállapodás nem teljesülhet. A Közreműködő a megállapodás aláírásával elfogadja, hogy a személyes adatait a Producer a fentiek szerint kezeli.

Budapest, 2021. szeptember 8.

Paprika Studios Korlátolt Felelősségű Társaság