Hírek

A SAVE OUR SOULS FESZTIVÁL HÁZIRENDJE

06 júl.

KEDVES LÁTOGATÓ!


A Save our souls fest által szervezett SOS fest (Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza. Az SOS fest és a rendezvényre belépő személyek (Látogató) közötti jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket az SOS fest Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.


A Rendezvény helyszíne: 2141 Csömör, Futórózsa utca
A Rendezvény időtartama: 2020. augusztus 15-18.


I. BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE
1./ A Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet.


2./ Az elővételben megvásárolt belépőjegyet az SOS fest belépéskor karszalagra cseréli. az SOS fest a karszalagot a beléptetési folyamat során meghatározott természetes személyhez rendeli, és ennek keretében a személyazonosság fényképes személyazonosító okmánnyal történő igazolását kéri, valamint ezen személyazonosító okmány adatait leolvassa, rögzíti, tárolja és kezeli a vonatkozó adatkezelési engedélynek és/vagy szabályzatnak megfelelően. Amennyiben a Látogató az előző mondatban írtaknak nem hajlandó magát alávetni, úgy a az SOS fest jogosult a karszalagot vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvényteleníteni és a belépést a Rendezvényre megtagadni. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a Látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét.


A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de indokolt, az SOS fest által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot az SOS fest nem pótolja vagy cseréli. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen az SOS fest eljárást indít.


3./ az SOS fest a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt (így gázzal működő főzőeszközöket), továbbá lőfegyvert, kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. Drónt a Rendezvény területére behozni kizárólag abban az esetben lehet, ha a Látogató rendelkezik az SOS fest előzetes, írásos engedélyével. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.


4./ A Látogató 2 dl  alkoholos italt jogosult bevinni a Rendezvény területére. Az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetén (ásvány)vizet a személyes szükségletek kielégítéséhez észszerűen szükséges mennyiségben lehet bevinni a Rendezvény területére, egyébként a Látogató egy darab, legfeljebb 2,5 liter űrtartalmú PET palackban jogosult bevinni palackozott vizet vagy üdítőt. Műanyagkannát a Látogató csak üresen jogosult bevinni a Rendezvényre. A Látogató nem jogosult élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi mennyiségben bevinni a Rendezvény területére. Élelmiszer esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a személyes szükségletek kielégítéséhez észszerűen szükséges mennyiséget meghaladó mennyiség. A dohánytermék esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a 2 karton (20 doboz) cigarettát, a 10 doboz szivarkát és (mérettől függetlenül) 10 szál szivart meghaladó mennyiség.


5./ A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.


6./ A Rendezvény területére az SOS által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani a Rendezvényen. A Rendezvény megközelítéséhez javasolt a tömegközlekedési eszközök, valamint a taxi-szolgáltatás igénybevétele.


7./ A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok (házi kedvencek, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták, stb.) léptethetőek be, díjmentesen, és csak gazdájuk által. A házi kedvenceket a Rendezvény területére behozni nem ajánlott, az SOS fest javasolja azok otthonhagyását, vagy panzióban történő elhelyezését. Házi kedvenceket a Rendezvény területére a következő feltételek együttes megléte esetén lehet beléptetni: (i) érvényes oltási igazolvány egy évnél nem régebbi veszettségoltással, (ii) egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip), (iii) póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonszámával.


A fentiek megléte a Rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerülhet, és hiányosság esetén a házi kedvenc nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a Látogató tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és vadászgörény behozatalával tudomásul veszi azt is, hogy azt a Rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. az SOS fest fenntartja magának a jogot, hogy egyedileg megtiltsa adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát, továbbá fenntartja a jogot a fentiek folyamatos ellenőrzésére, és arra, hogy a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a fenti rendelkezéseknek nem megfelelő állatokat kitiltsa a Rendezvény területéről.


az SOS fest javasolja, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítő kutyák – amelyekről a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet rendelkezik – behozatala esetén a következő feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott. Amennyiben az SOS fest úgy ítéli meg, hogy a segítő kutya a túlzott audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál, vagy túlzottan szenzitív, akkor a Rendezvény ideje alatt kötelezheti a Látogatót szájpóráz, esetlegesen szájkosár felhelyezésére. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.


II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK


1./ A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. az SOS fest kéri a Látogatóktól, hogy a szemét elhelyezésére a hulladékgyűjtőket használják, ügyelve arra, hogy az adott hulladék a megfelelő gyűjtőedénybe kerüljön. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területéhez tartoznak a Látogatók által az SOS festtől vásárolt jeggyel igénybe vett kempingek is, azaz az ezekbe történő belépésre és az ott-tartózkodásra szintén kiterjednek a jelen Házirend rendelkezései.


2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek az SOS fest, valamint az SOS fest engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. az SOS fest, valamint az SOS festtől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, ,- ideértve azt az esetet is, ha az SOS fest a Látogatóról más Látogatók által készített felvételt hasznosít vagy használ fel, - anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató kifejezetten tudomásul veszi, hogy az SOS fest a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az SOS festtel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. az SOS fest kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.


3./ A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve az SOS fest előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.


4./ A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.


5./ A Rendezvény területén a Látogató biztonsága érdekében tilos a body surf, tilos továbbá a mosh pit, valamint a wall of death. A rendelkezést megsértő Látogatót a rendezők kivezetik a helyszín szélére, ismételt rendzavarás esetén eltávolítják a Rendezvény területéről.


6./ A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.


7./ Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen az SOS fest által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal az SOS fest fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen Házirendet betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a szolgáltatások és/vagy termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. az SOS fest jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá az SOS fest fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. az SOS fest kizárólagos megítélése szerint jogosult a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín, és időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha az SOS fest egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Amennyiben valamely résztvevő a demonstrációt az SOS fest felhívására nem hagyja abba, úgy a résztvevőt a rendezők eltávolítják a Rendezvény területéről. Abban az esetben, ha az SOS fest egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.


8./ A Rendezvény területén az SOS fest megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint a közreműködő azonosítószámának megadásával – a közönségszolgálati irodán teheti meg.


9./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, illetve afelett drón használatával video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag az SOS fest előzetes, írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a Rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet. A felvétel készítője köteles az egyes felvételek készítésének módját és időpontját az SOS festtel előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni.


III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


1./ az SOS fest kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.


2./ A Rendezvényen az SOS fest nem üzemeltet csomag- vagy értékmegőrzőt, ezen szolgáltatásokat a Látogató számára az SOS festtől független harmadik személy nyújtja. Ezek igénybevétele esetén a Látogató közvetlenül ezen harmadik személlyel köt szerződést, és ezen szolgáltatásokkal kapcsolatban az SOS fest semmilyen felelősséget nem vállal. A kijelölt parkolókban az SOS fest őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében az SOS fest felelőssége kizárt.. .


4./ A Rendezvényt az SOS fest rossz idő esetén is megtarthatja. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt az SOS festet a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.


5./ az SOS fest a műsorváltoztatás jogát fenntartja.


6./ A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben az SOS fest rendkívüli felmondása okán elveszíti jogosultságát a Rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat az SOS-sel szemben.


7./ A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a bejáratnál dolgozó munkatársakhoz lehet fordulni., a talált tárgyak ugyanitt adhatóak le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni.


8./ A talált tárgyak a bejáratnál adhatóak le és az elveszett tárgyak után szintén ezen a helyen lehet érdeklődni.


Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra!


Jó szórakozást kívánunk!


Budapest, 2020. július 1