Hírek

SAVE OUR SOULS FESZTIVÁL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

06 júl.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Hatályos: 2020. július 1.


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg Save Our Souls Fest (a továbbiakban a SOS fest) által szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi fesztivál (a továbbiakban külön- külön a Rendezvény, együttesen a Rendezvények) tekintetében (i) a jegyvásárlásra, illetőleg egyéb termékek és szolgáltatások vásárlására, valamint az SOS fest és a jegyvásárlók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket; továbbá (ii) a látogatók Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit, illetőleg az SOS fest és a látogatók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.


Jelen ÁSZF I. és IV. részének rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényekre való jegyvásárlásra, illetőleg egyéb termékek és szolgáltatások megvásárlására, továbbá a Rendezvényeken való részvételre, valamint az SOS fest és a jegyvásárlók és látogatók közötti jogviszonyra. A Rendezvényekre történő jegyvásárlás, illetőleg egyéb termék vagy szolgáltatás vásárlásának feltételeit a jelen ÁSZF II. része szabályozza. A jelen ÁSZF III. része szabályozza a látogatók Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit, illetőleg az SOS fest és a látogatók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. Amennyiben a jegyvásárló nem a Rendezvényen történő részvételre jogosító jegyet, hanem egyéb terméket vagy szolgáltatást vásárol, úgy ezen termékre, szolgáltatásra az ÁSZF III. része nem alkalmazandó, ugyanakkor az adott termék, szolgáltatás külön okiratba foglalt szerződéses feltételei alkalmazandók.


Az SOS fest tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF, valamint az egyes rendezvények jelen ÁSZF részét nem képező házirendjei, az egyéb termékek, szolgáltatások külön szerződéses feltételei, továbbá a jelen ÁSZF részét szintén nem képező Általános Adatvédelmi Szabályzat és annak mellékletei, valamint az egyes adatkezelésekre egyedileg vonatkozó adatkezelési tájékoztatók az SOS fest weboldalán a pénztárakban és az információs pontokon. Az SOS fest az Általános Adatvédelmi Szabályzatát, valamint a közzétett adatkezelési tájékoztatókat időről-időre felülvizsgálja és módosíthatja.  1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK


A. Az SOS fest adataiAz SOS fest teljes cégneve: ZIN-TRANS KFT.


Az SOS fest székhelye: 1063 Budapest Szív utca 33.


Az SOS fest cégjegyzékszáma: 01-09-328878
Az SOS fest adószáma: 26499981-2-42


B. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK


1. Az SOS fest: az A. pontban meghatározott gazdasági társaság.


2. Rendezvény/Rendezvények: az SOS fest által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi fesztivál/fesztiválok, azaz az SOS fest által adott időszakban és területen biztosított előadóművészeti – zenei, szórakoztató, gasztronómiai és kulturális – programok és más, ingyenes vagy fizetős Szolgáltatások összessége.


3. Rendezvény időtartama: adott Rendezvény időtartama megegyezik a Rendezvény kezdő és záró időpontja közötti időtartammal, ahol kezdő időpontnak az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag az SOS festtől megvásárolható jegyek közül időben a legkorábbi belépésre jogosító jegy érvényességének kezdete, záró időpontnak pedig az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag az SOS fest megvásárolható. Jegyek közül időben a legtovább érvényes Jegy érvényességének vége tekintendő. Az SOS fest fenntartja a jogot, hogy a Rendezvény előzőekben meghatározott időtartamán kívül eső pótnapon is szervezzen programot, illetve nyújtson Szolgáltatásokat. Az ilyen pótnapok nem minősülnek a Rendezvény szerves részének, és azok csak a pótnapi belépésre jogosító, megfelelő pótjegy megváltása ellenében látogathatók.


4. Termék: az SOS fest, Közreműködőitől vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Rendezvényeken vagy a Rendezvényekhez kapcsolódóan megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány vagy más hasonló eszköz.


5. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet az SOS fest, Közreműködői vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényeken vagy a Rendezvényekhez kapcsolódóan – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.


6. Jegy: az SOS fest által szervezett Rendezvényeken a belépésre jogosító karszalagra vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.


7. Karszalag: adott Jegy érvényesítésekor az SOS fest által alkalmazott, a Rendezvényen a Jegyben foglaltak szerinti (napijegy, bérlet vagy – amennyiben az SOS fest úgy dönt, hogy értékesít ilyet – percalapú jegy) jogosultságokat biztosító, az adott Rendezvény zárását követő huszonnégy óra elteltéig az SOS fest tulajdonában álló igazolás, amely – a III. rész 2. pontja szerint rögzítve – kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására, azzal, hogy egyes Jegyekben foglalt jogosultságokat több karszalag együttesen testesíthet meg.


8. Check-in: az az előzetes vagy a belépést közvetlenül megelőző folyamat, amelynek során adott jegy meghatározott természetes személyhez kerül hozzárendelésre.


9. Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2.§ a) pontja szerinti Jegyvásárló, Látogató és a tőlük különböző más jegybirtokos személy. Nem minősül Fogyasztónak a Jogosulatlan résztvevő.


10. Jegyvásárló: a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást az SOS fest megvásárló személy.11. Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.


12. Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne, ideértve az is, aki jogszerűtlenül birtokába került Jegyet érvényes karszalagra vált be, vagy az a harmadik személy, aki ilyen karszalaggal vesz részt az adott Rendezvényen.


13. Közreműködő: az SOS fest – Rendezvény létrejöttét elősegítő – alvállalkozója vagy megbízottja.


14. Szerződéses partner: adott Rendezvényen vagy Rendezvény kapcsán az SOS festtel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.


15. Harmadik személyek: az SOS fest és a Fogyasztón kívüli természetes és jogi személyek.


16. Házirend: az egyes Rendezvényekre vonatkozó – részben a jelen ÁSZF-ben található előírások rövid összefoglalóját, részben az egyes Rendezvények tekintetében speciális, az adott Rendezvény körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó – belépési és magatartási szabályokat magában foglaló, az ÁSZF mellékletét nem képező dokumentumok, amelyek elérhetőek az SOS fest és – amennyiben van ilyen – az egyes Rendezvények honlapján valamint a Rendezvények helyszínén.


17. Fizetési szabályzat: az SOS fest eseti döntése alapján egyes Rendezvények vonatkozásában esetlegesen kibocsátott, készpénzmentes fizetést lehetővé tévő megoldások használatával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket szabályozó, az ÁSZF részét nem képező dokumentum.


C. AZ ÁSZF HATÁLYA


1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az SOS festre, valamint a Fogyasztókra, illetőleg a Jogosulatlan résztevőkre. Az SOS fest és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák. Amennyiben a Látogató olyan Jeggyel lép be, amely nem a jelen ÁSZF II. rész 2. pontja szerinti jegyvásárlási tranzakció eredményeként került kiállításra (ideértve különösen a fellépői /artist/, stáb- /staff/, vendég- /guest/, kereskedői /vendor/ és sajtó- /press/ jegyeket), úgy az ilyen Látogatóra a jelen ÁSZF- ben írtakon túl egyéb – esetlegesen a jelen ÁSZF-ben írtaktól eltérő – előírások is vonatkozhatnak, amelyeket az SOS fest által kibocsátott külön dokumentum tartalmaz.


2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól. A jelen ÁSZF hatálybalépésével az SOS fest 2020. július 1.-jén hatályba lépett ÁSZF-je hatályon kívül helyezésre kerül, azzal, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései a 2020. július 1. napját követően vásárolt Jegyekre, Termékekre és Szolgáltatásokra is irányadók.


3. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az SOS fest a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvények mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, az SOS fest által alkalmazott jegyértékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, a szervezői tapasztalatokból levont következtetések vagy hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg fesztivállátogatási szokások változása indokolja. Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, a törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva. A módosítások az SOS fest által üzemeltetett honlapon történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek, és amennyiben a módosítás a III. rész szerinti jogviszonyt (azaz nem kizárólag a II. rész szerinti vásárlási folyamatot) érinti, úgy ezen időponttól kezdődő tizennégy napig a Jegyvásárló jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Jegyvásárlót, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz, vagy ha a Jegyet a módosítás közzétételekor már átruházta harmadik személy részére. Ez utóbbi esetben az elállás joga a mindenkori jegybirtokost illeti meg, kivéve, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz. Erre is figyelemmel az SOS fest felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az ÁSZF – továbbá az egyes Rendezvények Házirendjei, valamint a Fizetési szabályzatok és az Általános Adatvédelmi Szabályzat és annak mellékletei, valamint az egyes adatkezelésekre egyedileg vonatkozó adatkezelési tájékoztatók, amelyek nem képezik a jelen ÁSZF részét – a jegyvásárlást követően, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak. Az SOS fest javasolja a Fogyasztónak a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.


4. A Jegyvásárló a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző jegybirtokos személy a Jegy jogszerű megszerzésével, a Látogató, amennyiben korábban nem volt jegybirtokos, a III. rész 2. pontjában írt Check-in megkezdésével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.


4


5. Az a jegybirtokos, aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá – ideértve azt is, ha a Jegyhez valamely korábbi jegybirtokos jutott hozzá jogszerűtlenül – a III. rész 2. pontjában írt Check-in folyamat megkezdésével, a karszalaggal rendelkező Jogosulatlan résztvevő a karszalag átvételével, a karszalaggal nem rendelkező Jogosulatlan résztvevő pedig a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy az SOS festtel szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg, figyelemmel arra, hogy az SOS fest velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük semmilyen kötelezettségvállalást.


II. JEGYEK, VÁSÁRLÁS


1. Jegy


Az SOS fest a Jegyvásárló részére értékesíti az adott Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, amely jogviszony a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy az SOS fest általi átadásával teljesedésbe megy. Ezt követően a Jegyvásárló – amennyiben a Jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy az SOS fest a Jegyét a III. rész 2. pontja szerint a megfelelő karszalag(ok)ra cserélje.


2. Vásárlási folyamat


2.1. Vásárlás elektronikus úton


Az online vásárlási módokat az SOS fest külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF, illetőleg az esetleges további Termékekre vagy Szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételek elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően az SOS fest vagy Szerződéses partnere emailt küld a Jegyvásárló által megadott email-címre, amely tartalmazza az(oka)t a link(eket)et, amelyről az őt megillető Jegye(ke)t és/vagy egyéb Termékre vagy Szolgáltatásra vonatkozó igazolásokat letöltheti. Amennyiben a Jegye(ke)t vagy igazolásokat a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy az SOS fest azokat a megadott email-címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email az SOS fest általi kiküldésével a vásárlás lezártnak, a Jegy, illetve az egyéb Termékekre, Szolgáltatásokra vonatkozó igazolások pedig átvettnek tekintendők, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy az SOS fest felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet vagy igazolást mégsem kapta meg.


Minden egyes megvásárolt Jegyhez, Termékhez és Szolgáltatáshoz külön igazolás (voucher és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [például QR-kód]) tartozik, ezért a Jegyvásárló a letöltési felületen vásárlásonként a vásárolt Jegyek, Termékek és Szolgáltatások számától függően egy vagy több linket talál. Mindegyik link különböző igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz) vezet, több Jegy, Termék vagy Szolgáltatás vásárlása esetén ezért – ha az SOS fest eltérő lehetőséget nem biztosít – valamennyi igazolás bemutatása szükséges. Az SOS fest a Rendezvény helyszínén egy darab igazolás (voucher, illetve egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) ellenében egy darab karszalagot, illetve a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás jellegétől függően kapcsolódó  karszalagot vagy Jegyet ad ki, kivéve amennyiben adott Termék vagy Szolgáltatás igénybevételéhez karszalag vagy további karszalag nem szükséges.


A Látogató felelőssége az igazolás (voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.


Az SOS fest kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek (voucherek, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldások) a III. rész 2. pontjában írt Check-in megtörténtéig bemutatóra szólnak, és csak a Check-in befejezésekor kerülnek nevesítésre, azaz adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy rendelésére csak a Check-in során kerül sor. A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében, az Általános Adatvédelmi Szabályzatban és annak mellékleteiben, valamint az egyes adatkezelésekre egyedileg vonatkozó adatkezelési tájékoztatókban foglaltak szerint – annak ellenére, hogy a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások nem nevesítettek – az SOS fest a Jegyvásárló adatait megőrzi, és ezen adatok az SOS fest adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Jegyekkel, Termékekkel és Szolgáltatásokkal, továbbá az Általános Adatvédelmi Szabályzatban és annak mellékleteiben, valamint az egyes adatkezelésekre egyedileg vonatkozó adatkezelési tájékoztatókban foglaltak szerint továbbításra kerülhetnek az adott Terméket, Szolgáltatást nyújtó Közreműködőnek vagy Szerződéses partnernek.


Az előzőekben írtakkal ellentétben, amennyiben valamely Jegyre, Termékre vagy Szolgáltatásra való jogosultság fennállásának megállapításához ez szükséges, úgy az adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz már a Check-int megelőzően meghatározott személy kerülhet rendelésre. Egyes, nem vásárlási tranzakció eredményeként kiállított Jegyek – az azok kiadásának alapjául szolgáló szerződések szerint – meghatározott Látogatóhoz kötöttek lehetnek.


Az online vásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online vásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt az SOS fest, Közreműködője vagy Szerződéses partnere részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés. Az SOS fest felhívja a figyelmet, hogy az ilyen Szerződéses partner adott esetben saját általános szerződési feltételeket is alkalmaz, amely ugyanakkor a jelen ÁSZF hatályát nem érinti.


Az SOS fest fenntartja a jogot, hogy az online szolgáltatásért tételenként adminisztrációs díjat számoljon fel.


2.2. Vásárlás személyesen


A Jegyvásárló a Szerződéses partnere által üzemeltetett értékesítési pontokon nyitvatartási időben az ott feltüntetett fizetési módokon, egyidejű teljesítés mellett tudja átvenni a Jegye(ke)t, illetve Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó igazolásokat. Az SOS fest fenntartja a jogot, hogy a vásárlás során tételenként adminisztrációs díjat számoljon fel.


2.3. A Jegy, Termékek és Szolgáltatások átruházása


A Jegy és az SOS fest által eladott egyéb Termékek és Szolgáltatások a III. rész 2. pontjában írt Check-in megtörténtéig szabadon átruházhatók, míg a nem az SOS fest, hanem Közreműködői vagy egyéb Szerződéses partnerei által kínált Termékek és Szolgáltatások az azokat nyújtó személy döntésétől függően lehetnek átruházhatók. Átruházás esetén az átruházó köteles biztosítani, hogy a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy az SOS fest ÁSZF-jét és egyéb szerződéses feltételeit elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy tudomással bír arról, hogy az átruházó személynek – és egynél többszöri átruházás esetén a korábbi átruházóknak is – értelemszerűen hozzáférése van a Jegy karszalagra váltásához, illetve a Termék vagy Szolgáltatás felhasználásához szükséges igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz). A megszerző személy felelőssége gondoskodni arról, hogy az átruházó személy ezen igazolást már ne használhassa fel. Az átruházásra irányuló tranzakció feltételeit az átruházó és a megszerző személy egymás között alakítja ki, emiatt a közöttük létrejövő jogviszonyra – ideértve a felelősségre a Jeggyel, Termékkel és Szolgáltatással való esetleges visszaélésekért – kizárólag kettőjük megállapodása az irányadó. Mivel ezen jogviszonynak nem részese, az SOS fest kifejezetten kizár a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért (például a Jegyen, igazoláson szereplő kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépésért) való felelősséget is ideértve, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy részére karszalagot vagy új Jegyet, igazolást.


Amennyiben a III. rész 2. pontjában írt Check-in elvégzésére előzetesen kerül sor, úgy a kapcsolódó Jegy csak azt követően ruházható át, hogy az előzetes Check-int elvégző személy – amennyiben erre az SOS fest lehetőséget ad – a Check-int törli, feltéve, hogy a Jegy karszalagra váltására még nem került sor.


3. Jegyek, igazolások pótlása, cseréje, visszaváltása és visszatérítés


A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően – illetve a II/4. pont szerinti részletfizetés esetén az utolsó vételárrészlet megfizetését követően – a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §


(1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. Az SOS fest kizárja a Jegyek és egyéb Termékek, Szolgáltatások cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve az egyes Rendezvények esetében az SOS fest  által egyedileg meghatározható speciális eseteket.


Az előbbiektől eltérően, amennyiben a jelen ÁSZF IV. rész 3. pontjában meghatározott Vis Maior eset miatt valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság határozata vagy intézkedése, illetve az SOS fest bejelentése alapján a Rendezvény teljes egészében elmarad, vagy a Rendezvény egy vagy több napján semmilyen program és Szolgáltatás sem elérhető, úgy az SOS fest a jelen ÁSZF II. rész 2. pontja szerinti jegyvásárlási tranzakció eredményeként kiállított Jegy, valamint a Rendezvényen igénybe vehető meghiúsult saját Szolgáltatás díját, vagy ezek időarányos részét visszatéríti. Az SOS fest a visszatérítésre kerülő összeg három százalékával megegyező összegű visszatérítési feldolgozási díjra jogosult, amelyet a visszatérítés összegével szemben beszámíthat, abból levonhat. Egyéb kár vagy költség az SOS festtel szemben nem érvényesíthető. A nem a jelen ÁSZF II. rész 2. pontja szerinti jegyvásárlási tranzakció eredményeként kiállított Jegyre (ideértve különösen a fellépői /artist/, stáb- /staff/, vendég- /guest/, kereskedői /vendor/ és sajtó- /press/ jegyeket) az előzőekben írtak csak abban az esetben alkalmazandók, ha az SOS fest által az ilyen Jegy vonatkozásában kibocsátott külön dokumentum kifejezetten így rendelkezik. A visszatérítésre kizárólag a Jegyvásárló, vagy ha a Jegy Szerződéses partner útján került értékesítésre, akkor a Szerződéses partner jogosult, amely utóbbi esetben a visszatérítés szabályaira a Szerződéses partner feltételei az irányadók. Ha a Jegyvásárló és a Látogató személye egymástól eltér, akkor elszámolásukra az egymás közötti megállapodásuk irányadó. A visszatérítés rendjére vonatkozó részletes tájékoztatót az SOS fest a Rendezvény tervezett zárónapját követő 30 (harminc) napon belül teszi közzé. A visszatérítésre a Rendezvény tervezett zárónapját követő 30 (harminc) nap eltelte utáni 90 (kilencven) napos határidőn belül kerül sor, ha a visszatérítéshez szükséges adatok rendelkezésre állnak. Ha valamely visszatérítés vonatkozásában a szükséges adatok az előzőekben írt határidőben nem állnak rendelkezésre, akkor a visszatérítés a határidő lejártát követően az adatok rendelkezésre bocsátásával a jelen ÁSZF szerinti elévülési időn belül kérhető.


5. Szavatosság, felelősségi kérdések


5.1. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatók, amelyeket nem az SOS fest vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben az SOS festtel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. Az SOS fest általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. Az SOS fest nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.


5.2. A Fogyasztó kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges. Az SOS fest kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, email-cím vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.


5.3. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az SOS fest nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Fogyasztó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. Az SOS fest különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért. Banki átutalás esetén az SOS fest kizárja a felelősségét az utalás átfutásának időtartamáért (különös figyelemmel a banki szünnapokra), valamint a befizető-azonosító vagy az átutalásra kerülő összeg téves megadásából eredő károkért.


5.4. A jelen ÁSZF alapján az SOS fest és a Fogyasztó közötti jogviszonyból származó követelések érvényesítésére a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján hat hónapos elévülési határidő áll rendelkezésre.


III. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN


1. A jogviszony jellege


Az SOS fest a Látogató részére lehetőséget biztosít az ÁSZF jelen III. részében foglalt feltételek szerint az adott Rendezvényen való részvételre. Nem jogosít visszatérítésre, ha a Jegyvásárló vagy – amennyiben ez tőle eltér – a Jegyet vagy a karszalagot jogszerűen birtokában tartó személy a Rendezvényen bármely okból nem kíván vagy nem képes részt venni, vagy a Látogató a részvétellel a karszalag által lehetővé tett időpontnál hamarabb felhagy. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen történő részvételre nem jogosult.


Adott Rendezvény – összhangban az I. rész B/2. pontjában írtakkal – programok és az SOS fest által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét az SOS fest, mint szervező és rendező alakítja ki a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat az SOS fest nagyszámú Közreműködő együttműködésében, ezen Közreműködők teljesítésének függvényében nyújtja, azok hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó(k) fellépését, az általuk nyújtott előadás elvárásoknak való megfelelőségét vagy adott programon és/vagy helyszínen történő részvétel lehetőségét) az SOS fest nem garantálja a Látogató számára, hanem az a helyszín és a helyszínen lévő eszközök sajátosságaiból adódó korlátok (például egyes zárt rendezvényterek befogadóképessége) között alakul. Mindazonáltal az SOS fest mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő pótlására.


2. Check-in, karszalag


A Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket.


A karszalagot az SOS fest azon személy részére adja ki az adott Rendezvényre való belépést közvetlenül megelőzően, aki az adott Jegy tekintetében a Check-in folyamatot ekkor vagy a Rendezvényt megelőzően sikeresen elvégezte. A Check-in folyamat során adott Jegy meghatározott természetes személyhez kerül rendelésre, és az SOS fest a karszalagot csak ezen személy részére adhatja ki.


A Rendezvényre való belépést közvetlenül megelőző Check-in során az SOS fest a Jegyet a beléptetési folyamat alkalmával rendeli meghatározott természetes személyhez. Ennek keretében az SOS fest a személyazonosság fényképes személyazonosító okmánnyal történő igazolását kéri, valamint ezen személyazonosító okmány adatait leolvassa, rögzíti, tárolja és kezeli a vonatkozó adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.


Az előzetes Check-in során – ha az nem a belépést közvetlenül megelőző Check-innel azonos módon történik – a jegybirtokos az SOS fest által erre a célra rendszeresített felületen rendeli a Jegyet meghatározott természetes személyhez, és az SOS fest által kért személyes adatokat ő maga adja meg az SOS fest pedig rögzíti, tárolja és kezeli azokat a vonatkozó adatkezelési tájékoztatónak megfelelően. Amennyiben az előzetes Check-in céljára az SOS fest által rendszeresített felület rendelkezésre áll az SOS fest az érintett Jegyvásárlókat külön emailben tájékoztatja, ezen felül a lehetőség megnyílásakor tájékoztatást tesz közzé a honlapján.


A Check-in elvégzésére az a személy jogosult, aki az adott Jegyhez kapcsolódó igazolásban (a voucheren vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja a Rendezvényre való belépést közvetlenül megelőzően, vagy előzetes Check-in esetén azt először felhasználja.


Amennyiben a Rendezvényre belépni kívánó személy a jelen pont előző részében írt Check-in folyamatnak nem hajlandó magát alávetni, úgy az SOS fest jogosult a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvényteleníteni, és megtagadni a Jegy karszalagra való átváltását és a belépést a Rendezvényre. az SOS fest felhívja a figyelmet, hogy a Jegy karszalagra való átváltása során a Jegy bemutatását bármikor kérheti, ezért előzetes Check-in esetén is változatlanul fontos, hogy a jegybirtokos a Jegyet gondosan őrizze. Amennyiben a jegybirtokos a Check-int előzetesen végezte el, úgy a Jegy karszalagra való átváltásakor vagy amennyiben már karszalaggal rendelkezik, a Rendezvényre történő első belépéskor köteles személyazonosságát az előzetes Check-in során használt személyazonosító okmányának bemutatásával igazolni. Amennyiben az online vásárolt Jegy tekintetében a jegybirtokos az előzetes Check-int nem végzi el, úgy az SOS fest fenntartja a jogot arra, hogy az érintett Jeggyel a Check-in folyamat elvégzésére csak az erre kijelölt jegybeváltási pontokon legyen lehetősége, amely esetben a beléptetés hosszabb időt vehet igénybe.


Amennyiben a Check-in folyamatot meghatározott rendezvények esetében kötelezően előíró, a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény a fentiektől eltérően szabályozza, úgy a hivatkozott törvény rendelkezései az irányadók. Az SOS fest azon Rendezvényei esetében, amelyek nem esnek a hivatkozott törvény hatálya alá jogosult saját belátása szerint, indokolás nélkül átmenetileg vagy véglegesen felfüggeszteni a jelen pontban írt eljárások alkalmazását.


Az igazolással való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan Check- in vagy belépés) esetén karszalagot vagy új Jegyet az SOS fest nem ad ki. Erre tekintettel az igazolás (a voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. Az SOS fest az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.


A Jegy karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a Jegyhez annak birtokosa – illetőleg egynél többszöri átruházás esetén valamennyi korábbi birtokos is – jogszerűen jutott hozzá. Az SOS fest kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a Jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz – vagy egynél többszöri átruházás esetén valamely korábbi jegybirtokoshoz – (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén), úgy a jegybirtokostól a Jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést a Rendezvényre megtagadja.


Elsősorban a kézen hordott karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, de indokolt, Az SOS fest által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. Az előzőekben írtak betartását az SOS fest és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése (az abban esetlegesen elhelyezett RFID chip sérülését vagy eltávolítását is ideértve) a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, sérült vagy hiányzó RFID chippel rendelkező, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot az SOS fest nem pótolja vagy cseréli.


Az SOS fest fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy a Rendezvény területén tartózkodó személyek karszalagra való jogosultságát a helyszínen folyamatosan ellenőrizze. Az ellenőrzött személyek kötelesek az SOS fest ebben a körben együttműködni, és a megfelelő tájékoztatást megadni.


3. Belépés


3.1. A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.


3.2. Belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. Az SOS fest jogában áll a beléptetési folyamat során a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő képmását rögzíteni és a felvételt a belépéssel kapcsolatos visszaélések megelőzése és a felelős személyek felderítése érdekében megőrizni, kezelni, valamint a hatóságok ezirányú megkeresése esetén részükre átadni.


3.3. Az SOS fest a Rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvények területére bevihető tárgyakat, eszközöket az adott Rendezvény Házirendjében vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza. A Rendezvények területére étel, ital és dohánytermék csak annyiban és olyan mennyiségben vihető be, amennyiben azt jogszabály, vagy az adott Rendezvény Házirendje lehetővé teszi. Az SOS fest felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.


3.4. A Rendezvények területére az SOS fest által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos.. A Rendezvények megközelítéséhez az SOS fest a tömegközlekedési eszközök és taxi-szolgáltatás használatát ajánlja.


3.5. A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, azzal, hogy az egyéb háziállatok beléptetésére az egyes Rendezvények Házirendjei írhatnak elő szabályokat. Az SOS fest felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.


4. Magatartási szabályok a Rendezvények területén


4.1. A Látogató a Rendezvények területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, vagy saját életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. Az SOS fest felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a Rendezvények tömegrendezvénynek minősülnek, amelyek maximális kapacitással (teltház) is működhetnek, így - amellett, hogy az SOS fest mindenben eleget tesz a műszaki, biztonsági, hatósági előírásoknak – a Rendezvényeket mindenki csak saját pszichikai, egészségügyi állapotának figyelembevételével, saját felelősségére látogathatja. Az SOS fest kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Látogatók az előzőekben írtakat nem tartják be vagy veszik figyelembe, illetve a magatartási szabályokat egymással szemben megszegik, egymásnak kárt okoznak vagy egymással szemben bűncselekményt követnek el. A Látogató a Rendezvények területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Látogató a Rendezvények területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni. Az SOS fest felhívja a figyelmet arra, hogy a Rendezvények jellemzően szabadtéren, állandó szilárd burkolattal nem rendelkező területen zajlanak, ott talajegyenetlenségek, szinteltérések előfordulhatnak, ezért az ebből adódó, valamint a helyszín természeti adottságaiból eredő balesetekért az SOS fest a felelősségét kizárja. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területéhez tartoznak a Látogató által az SOS festtől vásárolt Jeggyel igénybe vett kempingek is, azaz az ezekbe történő belépésre és az ott-tartózkodásra szintén kiterjednek a jelen ÁSZF és a vonatkozó Házirend rendelkezései.


4.2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek az SOS fest, valamint az SOS festtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten tudomásul veszi, hogy arcát, megjelenését, megnyilvánulásait a fenti személyek rögzíthetik és közölhetik, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. az SOS fest, valamint az SOS fest től engedélyben részesülő személyek – anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk – a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, ideértve azt az esetet is, ha az SOS fest a Látogatóról más Látogató(k) által készített felvételt hasznosít vagy használ fel. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy az SOS fest a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az SOS festtel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. az SOS fest kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.


4.3. A Rendezvények területén – a Rendezvények bejárata előtti területet is ideértve – az SOS fest előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.


4.4. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvények területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvények területén is tilos, azt a törvény bünteti. Az SOS fest fenntartja a jogot, hogy adott Rendezvényen olyan rendszert vezessen be, amelyben alkohol a Látogató részére csak azt követően értékesíthető, hogy a Látogató az erre jogosító – előzetes vagy első azonosítást követően átadott – igazolást (például karszalag) bemutatja.


4.5. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen az SOS fest által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal az SOS fest fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen ÁSZF-et betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. az SOS fest jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá az SOS fest fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. az SOS fest kizárólagos megítélése szerint jogosult a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín és időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha az SOS fest egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Amennyiben valamely résztvevő a demonstrációt az SOS fest felhívására nem hagyja abba, úgy a résztvevőt a rendezők jogosultak eltávolítani a Rendezvény területéről. Abban az esetben, ha az SOS fest egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.


5. Magatartási szabályok a Rendezvények területén kívül


A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Látogatókra, és a helyi lakos Harmadik személyekre.


6. Elveszett tárgyak


Az elveszett tárgyakra vonatkozó szabályokat az egyes Rendezvények Házirendje tartalmazza. Az SOS fest felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.


7. Biztonság


A Rendezvények területén az SOS fest megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel és az adott Rendezvényen esetlegesen eljáró hatósággal a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.


8. Elsősegély és orvosi ügyelet


A Rendezvények területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított. Mindazonáltal ezen szolgáltatások igénybevételére nem jogosítja fel a karszalag a Látogatót, hanem arra társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.


9. Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése


A Rendezvényeken ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetőek. A Látogató vállalja, hogy minden igénybe vett fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért.


A Látogató a fizetős Termékek és Szolgáltatások ellenértékét az SOS fest Közreműködői vagy Szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki. Amennyiben az SOS fest valamely Rendezvény tekintetében így dönt, úgy az adott Rendezvény területén valamely vételár és díj megfizetésére készpénz helyett kizárólag az SOS fest által megjelölt és a Fizetési szabályzatokban közzétett módon és eljárások szerint van lehetőség. A Látogató ilyen esetben a fizetős Termékeket és Szolgáltatásokat csak azt követően vásárolhatja meg, hogy az irányadó Fizetési Szabályzatot elfogadta. A Fizetési Szabályzatot az SOS fest legkésőbb a legelső érintett Rendezvény kezdőnapját megelőző napon megismerhetővé teszi honlapján, valamint a Rendezvény helyszínén.


10. Házirendek


Az egyes Rendezvények házirendjei nem képezik a jelen ÁSZF mellékletét. A Házirendek összefoglalják az adott Rendezvénnyel kapcsolatos főbb tudnivalókat (elnevezése, helyszíne, időtartama, megközelítése, stb.), valamint a Rendezvényen követendő – részben az ÁSZF-ben is meghatározott – főbb magatartási szabályokat. az SOS fest felhívja a figyelmet, hogy a Házirendek előzetes értesítés nélkül, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak, ezért javasolja azok figyelemmel követését. Az aktuális Házirendek megtekinthetők az SOS fest honlapján, valamint a Rendezvények helyszínén.


11. Szavatosság és felelősségi kérdések


11.1. az SOS fest szavatolja, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jegyért kapott karszalaggal be tud lépni az adott Rendezvényre, azzal, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az SOS fest nem vállal szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat (azaz a Jegy karszalagra váltása és a karszalaggal a Rendezvényre való belépés) mennyi ideig tart. Mivel a Rendezvény köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni, és az SOS fest kifejezetten kizárja, hogy ezen okok miatt a Látogató részére a Jegy árát visszatérítse, arra utólagos kedvezményt adjon, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessen. A Rendezvényeken belül az egyes események időpontját az SOS fest jogosult egyoldalúan módosítani (így az SOS fest kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás jogát), azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja. Tekintettel arra, hogy az SOS fest és a Jogosulatlan résztvevő között szerződéses jogviszony nem jön létre az SOS fest a Jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet vele szemben egy Fogyasztó egyébként támaszthatna.


11.2. az SOS fest fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség és belátása szerint módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az SOS fest szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.


11.3. az SOS fest jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az SOS fest szemben.


11.4. A Látogató a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. az SOS fest kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt, valamint a Látogatók egymásnak okozott kárát is ideértve. A Jegy ára a jelen ÁSZF-ben meghatározott kizárásokra tekintettel került meghatározásra. Amennyiben a Rendezvényen az SOS fest üzemeltet csomagmegőrzőt vagy értékmegőrzőt, úgy az itt elhelyezett tárgyakért – az egyes Házirendekben kizárt dolgok kivételével – felelősséget vállal, az egyes Házirendekben meghatározott szabályok szerint és összeghatárig. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében az SOS fest felelőssége kizárt.


11.5. Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, illetve a Látogató a karszalagot, a az SOS fest nem vonható felelősségre a Jegy vagy karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani az SOS fest szemben.


11.6. A Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa, a gyermekkarszalaggal hozzá rendelt kiskorú személy által vagy házi kedvence által a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind az SOS fest, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében.


11.7. az SOS fest kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő, a házi kedvenc, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott az SOS fest bármely Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőjének, illetve Harmadik személynek. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén előfordulhatnak gazdátlan és vadállatok, amelyek a Látogató életére, testi épségére vagy egészségére akár veszélyt is jelenthetnek. az SOS fest a vadállatok és a gazdátlan állatok okozta károkért való felelősségét is teljes mértékben kizárja.


11.8. A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében az SOS festtet felelősség nem terheli, ezek nem esnek az SOS fest felelősségi körébe, mivel az SOS fest kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.


11.9. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény záró időpontjában a bontási munkálatok késedelem nélkül megkezdődnek, a Látogató ezen időpontot követően csak saját felelősségére tartózkodhat a Rendezvény területén. Amennyiben a Rendezvényen igénybe vehető Termékek és Szolgáltatások valamelyike a Rendezvény záró időpontját követően is elérhető a Látogató részére, úgy ezen időpontot követően a Látogató ezeket is kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.


11.10. A Rendezvények területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és dohánytermékek elhelyezéséről az SOS festnek nem áll módjában gondoskodni, kivéve, ha adott Rendezvény vonatkozásában – az annak Házirendjében foglaltak szerint – az elhelyezés lehetőségét biztosítja, azzal, hogy ezen dolgok tekintetében az SOS fest a felelősségét még ez utóbbi esetben is kizárja.


IV. ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


1. Szankciók


1.1. az SOS fest a jogviszonyt adott Rendezvény, vagy mindazon Rendezvények vonatkozásában, amelyek tekintetében a Fogyasztó Jeggyel vagy karszalaggal bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF bármely pontját bármely Rendezvény tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a Fogyasztó Jegyét az SOS fest érvénytelenítheti, illetve karszalagját az SOS fest eltávolíthatja, és a Fogyasztó a Rendezvényt köteles elhagyni. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen egyáltalán nem tartózkodhat, és az SOS fest felszólítására köteles a Rendezvényt haladéktalanul elhagyni.


1.2 az SOS fest az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Fogyasztóval, valamint a Jogosulatlan résztvevővel szemben meghatározott időtartamra (adott Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges (adott Rendezvényre vagy egyes Rendezvényekre) vagy teljeskörű (az SOS fest által szervezett összes Rendezvényre) szóló eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően az SOS fest jogosult a Rendezvények látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni. Amennyiben a Fogyasztó az eltiltás hatálya alatt látogatja valamelyik Rendezvényt, vagy annak lejártát követően az SOS fest által előírt egyedi feltételeket megszegi, úgy a Rendezvényt az SOS fest felszólítására köteles haladéktalanul elhagyni.


1.3. Az SOS fest jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.


2. Védjegyek és szerzői jogok


2.1. Az SOS fest weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok az SOS fest, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket  az SOS fest, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.


2.2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok az SOS fest, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.


19


2.3. A Fogyasztó által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során az SOS fest, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken az SOS fest korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. az SOS fest minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható.


az SOS fest korlátozás nélkül jogosult a Fogyasztó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.


3. Vis Maior


Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely az SOS fest hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy az SOS fest – a jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában – nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására.


4. Ingyenes rendezvényekre vonatkozó eltérő szabályok


az SOS fest által szervezett ingyenes Rendezvényekre a jelen ÁSZF II. része, III. részének 11.5. pontja és IV. részének 1. pontja egyáltalán nem, míg I. része C/3. és C/4. pontjai, valamint III. részének egyéb pontjai az ingyenességből adódó értelemszerű eltérésekkel alkalmazandók.


5. Záró rendelkezések


5.1. az SOS fest jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.


5.2. az SOS fest Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.


5.3. A fejezetcímek csak a könnyebb eligazodást segítik, de nem szolgálnak az értelmezés alapjául.


5.4. A jelen ÁSZF-fel vagy a Rendezvényekkel kapcsolatos, továbbá az SOS fest által nyújtott Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra az SOS fest és a Fogyasztó kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.


5.5. A Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Rendezvények helyszínén az információs sátor és a közönségszolgálati iroda munkatársai várják az SOS fest részéről.


Budapest, 2020. július 1