Hírek

Dancing with the stars

KÖZREMŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

01 okt.

A „Dancing with the Stars” című műsor („Műsor”) felvételein (különösen az élő műsor felvételén) nézőként csak az vehet részt („Közreműködő”) aki a Paprika Studios Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 2/b; a továbbiakban: „Producer”) feltételeit elfogadja, amely alapján a felek között megállapodás („Megállapodás”) jön létre a Műsorban történő közreműködés tekintetében.

Közreműködő engedélyezi, hogy a Producer a TV2 Média Csoport Zrt. („Médiaszolgáltató”) részére gyártott Műsor forgatása során róla hang- és képfelvételeket rögzítsen (a továbbiakban együttesen: „Felvételek”), továbbá feltétlenül és visszavonhatatlanul engedélyezi a Producer részére, hogy a Felvételeket térbeli és időbeli korlátozás nélküli felhasználja, nyilvánosságra hozza, és nyilvánossághoz történő közvetítse bármely módon, formában és adathordozón. Producer a Közreműködő részvételével létrejött Felvételeket jogosult területi, módbeli és időbeli vagy más korlátozás nélkül kizárólagosan felhasználni/hasznosítani.

A Producer által megszerzett kizárólagos felhasználási jog kiterjed többek között Szjt. 16. §, 18-29. §, 63-66. § és 73-74. §-aiban foglalt valamennyi felhasználásra, valamint az itt megszerzett vagyoni-felhasználási jogok részben vagy egészben történő átengedésére, átruházására. A Felvételeket a Producer jogosult időbeli és térbeli korlátozás nélkül, akár analóg, akár digitális módon, egészben vagy részletekben sugározni, illetve egyéb módon (így akár Internet, WAP, 3G, 4G, 5G útján) nyilvánossághoz közvetíteni, ide értve azt is, hogy a közönség részére vezeték útján vagy más módon úgy váljon hozzáférhetővé, amely alapján a közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választják meg.

Közreműködő a forgatásban történő részvételéért semmilyen díjazásra, költségtérítésre nem tart igényt és kijelenti, hogy ilyen igényt a Producerrel vagy más harmadik személlyel szemben nem érvényesít. Közreműködő a fenti engedélyét a Műsorban történő megjelenés és szereplés lehetősége ellenében adja meg.

A felvételek során vagy annak kapcsán a Közreműködő tudomására jutott bármely információ üzleti titoknak minősül és Közreműködő köteles azokat üzleti titokként bizalmasan kezelni.

A Gyártó jogosult eldönteni, hogy az elkészült felvételeket nyilvánosságra hozza vagy bármely egyéb módon felhasználja, hasznosítja.

A Közreműködő a megállapodás elfogadásával elfogadja, hogy a személyes adatait a Producer az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

A Közreműködő a megállapodás elfogadásával elfogadja, hogy a Producer COVID-19 protokollját köteles betartani.

A jelen megállapodásra és annak értelmezésére a magyar jogszabályok vonatkoznak. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Mellékletek: Adatkezelési Tájékoztató, COVID-19 protokoll

Budapest, 2020. október 5.

Paprika Studios Korlátolt Felelősségű Társaság