Hírek

Dancing with the stars

A DWTS nézői közreműködési feltételek és adatkezelési tájékoztató

29 okt

A „Dancing with the Stars” című műsor („Műsor”) felvételein (különösen az élő műsor felvételén) nézőként csak az vehet részt („Közreműködő”), aki a TV2 Média Csoport Zrt. (1145 Budapest, Róna utca 174.; a továbbiakban: „TV2”) feltételeit elfogadja, amely alapján a felek között megállapodás („Megállapodás”) jön létre a Műsorban történő közreműködés tekintetében.

Közreműködő engedélyezi, hogy a Paprika Studios Kft. a TV2 részére gyártott Műsor forgatása során róla hang- és képfelvételeket rögzítsen (a továbbiakban együttesen: „Felvételek”), továbbá feltétlenül és visszavonhatatlanul engedélyezi a TV2 részére, hogy a Felvételeket térbeli és időbeli korlátozás nélküli felhasználja, nyilvánosságra hozza, és nyilvánossághoz történő közvetítse bármely módon, formában és adathordozón. TV2 a Közreműködő részvételével létrejött Felvételeket jogosult területi, módbeli és időbeli vagy más korlátozás nélkül kizárólagosan felhasználni/hasznosítani.

A TV2 által megszerzett kizárólagos felhasználási jog kiterjed többek között Szjt. 16. §, 18-29. §, 63-66. § és 73-74. §-aiban foglalt valamennyi felhasználásra, valamint az itt megszerzett vagyoni felhasználási jogok részben vagy egészben történő átengedésére, átruházására. A Felvételeket a TV2 jogosult időbeli és térbeli korlátozás nélkül, akár analóg, akár digitális módon, egészben vagy részletekben sugározni, illetve egyéb módon (így akár Internet, 2,5G, 3G, 4G, 5G útján) nyilvánossághoz közvetíteni, ideértve azt is, hogy a közönség részére vezeték útján vagy más módon úgy váljon hozzáférhetővé, amely alapján a közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választják meg.

Közreműködő a forgatásban történő részvételéért semmilyen díjazásra, költségtérítésre nem tart igényt és kijelenti, hogy ilyen igényt a TV2- vel vagy más harmadik személlyel szemben nem érvényesít. Közreműködő a fenti engedélyét a Műsorban történő megjelenés és szereplés lehetősége ellenében adja meg.

A felvételek során vagy annak kapcsán a Közreműködő tudomására jutott bármely információ üzleti titoknak minősül és Közreműködő köteles azokat üzleti titokként bizalmasan kezelni. A TV2 jogosult eldönteni, hogy az elkészült felvételeket nyilvánosságra hozza vagy bármely egyéb módon felhasználja, hasznosítja.

A Közreműködő a megállapodás elfogadásával elfogadja, hogy a személyes adatait a TV2 az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. A Közreműködő a megállapodás elfogadásával elfogadja, hogy a Paprika Studios Kft. COVID-19 protokollját köteles betartani. A jelen megállapodásra és annak értelmezésére a magyar jogszabályok vonatkoznak. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban nem, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. és a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A TV2 tájékoztatja a Műsor felvételein nézőként eljáró Közreműködőt, hogy a TV2 a Közreműködőre vonatkozó személyes adatokat (így a kép- és hangfelvételeket) a felek között létrejött megállapodás (szerződés) teljesítése érdekében kezeli. Ekként az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés b) pontja.

A Közreműködőnek a megállapodásban meghatározott és a megállapodás alapján létrejövő személyes adatait (így különösen a képés hangfelvételeket) a TV2 kezeli, mint adatkezelő.

A személyes adatok kezelésének a célja a művek létrehozása, a művek területi, időbeli, módbeli vagy egyéb korlátozástól mentes felhasználása és a művekre harmadik személyeknek felhasználása engedése, a szerződésből fakadó tájékoztatások és igények intézése, adatszolgáltatás a hatóságok felé. Az adatkezelés a szerződés megkötése és a teljesítése, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése miatt történik.

A személyes adatok címzettjei (akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik): a TV2 munkavállalói, a teljesítésbe bevont alvállalkozók, és azon személyek, akik részére a TV2 felhasználást enged a kép- és hangfelvételek, valamint a művek tekintetében (pl. televíziós sugárzás esetén a nyilvánosság). A személyes adatok a kép- és hangfelvételeken, műveken fennálló felhasználási jogosultság időtartama alatt, a megállapodás általános elévülési idejének végégig illetőleg a jogszabályokban meghatározott kötelező időtartamig kerülnek kezelésre, amelyik a hosszabb időtartam. A jogszabályok keretei között a Közreműködő kérelmezheti a személyes adatihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint kérheti a rá vonatkozó személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását.

A Közreműködő az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A személyes adatok megadására és átadására a szerződés teljesülése érdekében van szükség, az adatok megadása kötelező, ennek elmaradása esetén a szerződés nem teljesülhet. A személyes adatok megadására ás átadására a megállapodás teljesítése érdekében van szükség, az adatok megadása kötelező, ennek elmaradása esetén a megállapodás nem teljesülhet.

A Közreműködő a Műsor felvételére történő jegyvásárlással elfogadja, hogy a személyes adatait a TV2 a fentiek szerint kezeli. A TV2 részletes adatkezelési tájékoztatója itt található: https://tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat