Hírek

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG PÁLYARENDSZABÁLYA

24 aug.

1. A jegy vagy bérlet megvásárlásával, egyéb belépésre szolgáló igazolás átvételével, vagy a belépésre jelentkezéssel a sportrendezvény résztvevője a pályarendszabályt elfogadja.

2. A résztvevő a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

2.1. vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát;

2.2. érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással;

2.3. nem áll kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés, szabálysértési kitiltás vagy a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 76/A. § (1) bekezdése szerinti, külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt;

2.4. nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt;

2.5. a ruházatának- és csomagjainak átvizsgálásához hozzájárul;

2.6. nem tart magánál • ételt, italt, kábítószert, nehezen kezelhető, a szék alatt el nem férő méretű, vagy olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, a játékosokat vagy a hivatalos személyeket, más nézők szórakozását megzavarhatja, erőszakos cselekményre felhasználható, vagy amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta; • mások iránti gyűlöletre uszító, politikai tartalmú, vagy másokat megbotránkoztató tartalmú feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet, illetőleg nem visel ilyen ruházatot; • promóciós vagy kereskedelmi célú tárgyat, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik; • videokamerát, vagy professzionális fényképezőgépet, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik; • állatot, hátránnyal élő néző esetében a segítésére szolgáló kutya kivételével;

2.7. tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, róla kép- és hangfelvétel készíthető (a felvételeket a szervező, a szerződött partnerek, valamint az akkreditált fotósok saját céljaikra felhasználhatják, nyilvánosságra hozhatják);

2.8. nem tanúsít a 4. pontban tiltott, avagy az 5. vagy 6. pont szerinti magatartást.

3. A résztvevő:

3.1. ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, visszatartására, rendezvényről való eltávolítására a biztosítást végző rendőrök és a rendezők jogosultak;

3.2. személyes tárgyain túlmenően és a pályarendszabályokban foglaltak betartásával csak a mérkőző csapatok hivatalos országzászlóit és a mérkőző klubcsapatok hivatalos klubzászlóit és jelképeit viheti be, a nemzeti zászlókon csak az ország hivatalos városainak nevét lehet megjeleníteni, minden egyéb transzparens bevitele a rendező, koreográfia megjelenítése a szervező engedélyéhez kötött;

3.3. kizárólag • a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére; • a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát vagy munkavégzésének helyét; • csak a belépőjegyén/bérletén/meghívóján feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el, létesítmény elemeket, kiszolgáló egységeket használhatja;

3.4. csak a belépőjegyén, bérletén vagy más, belépésre jogosító igazolásán feltüntetett szektorban vagy helyen tartózkodhat;

3.5. köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a szervező, a rendőrség és a rendezők utasításait, a stewardok kéréseit;

3.6. a sportlétesítményt – ha arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a kijelölt kiléptető ponton hagyhatja el;

3.7. amennyiben a sportrendezvényt elhagyta - és a belépőjegy, bérlet vagy más belépésre jogosító igazolás egyszeri belépésre jogosít - oda nem térhet vissza;

3.8. a szervező, a szervező képviselője vagy a rendező felszólítására köteles a rendezvényt elhagyni.

4. A résztvevő a sportrendezvényen:

4.1. nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát;

4.2. tárgyakat a játéktérre, a nézők elől elzárt területre és személyekre – a szervező előzetesen engedélye nélkül -nem dobhat;

4.3. a játéktérre és a nézők által elzárt egyéb területekre engedély nélkül nem léphet, ezeket a magatartásokat meg sem kísérelheti;

4.4. nem használhat pirotechnikai eszközt, tüzet nem okozhat;

4.5. lézert-, vagy hasonló jelzőfényt nem használhat;

4.6. a nemzeti, hivatalos vagy a versenyhez köthető himnuszokat nem zavarhatja meg;

4.7. a menekülő útvonalon (pl. stadion lépcsőin) nem állhat meg, a menekülő útvonalakat, folyosókat, bejáratokat, vészkijáratokat nem torlaszolhatja el, azokat köteles szabadon hagyni, a gépjárművek és gyalogosok közlekedését nem akadályozhatja;

4.8. rasszista, gyűlöletre uszító, másokat megbotránkoztató, ideológiai, vallási vagy politikai megnyilvánulásként értékelhető magatartást nem tanúsíthat, ilyen tartalmú feliratot vagy jelzést nem jeleníthet meg;

4.9. transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és a rendező engedélyével helyezhet el;

4.10. mások kilátását nem zavarhatja;

4.11. a létesítmény kerítéseire és egyéb objektumaira nem mászhat;

4.12. az arcát nem takarhatja el;

4.13. nem szemetelhet és köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani;

4.14. bármilyen kereskedelmi célú tevékenységet csak és kizárólag a szervező előzetes, írásbeli engedélyével végezhet;

4.15. a sportrendezvényről, illetve annak eredményéről és egyes történéseiről csak a szervező sportszövetség előzetes írásbeli hozzájárulásával vagy szerződés alapján továbbíthat információt, ideértve főként a sportfogadási jellegű és on-line sportfogadás szervezők illetve sportfogadási adatszolgáltatók, valamint azok alvállalkozói részére továbbított információkat, valamint a rendezvény vagyoni értékű jogait érintő felvételeket. Amennyiben a résztvevő a helyszínen nem tudja bemutatni a szervező írásbeli engedélyét - felszólítást követően - eltávolításra kerülhet.

5. A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, politikai, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani.

6. Ha a résztvevő vagy a belépésre jelentkező a sportrendezvény időtartama alatt a 2. pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a 4-6. pont szerinti magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a beléptetését meg kell tagadni vagy a sportrendezvényről el kell távolítani. A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben az eltávolítandó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor.

7. Akit sportrendezvényről eltávolítottak, vagy akinek eltávolítására azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna, a szervező a sportrendezvény történő részvételből kizárja. Kizárható az is, aki a pályarendszabályokat egyéb módon megsérti.

8. Aki a rendőr, vagy a rendező a rend fenntartása érdekében tett jogszerű intézkedésével szemben erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenállást tanúsít, a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép, azt megkísérli, vagy e területre a sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob, bűncselekményt követ el.

9. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére a károkozásból származó minden költséget köteles megtéríteni.

10. A szervező - rendező alkalmazása esetén a rendező - és az utazó sportszervezet képviselője a sportrendezvény ideje alatt a résztvevők személyi és vagyonbiztonsága érdekében jogosult kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni.

11. A szervező a résztvevői számára felelősségbiztosítást kötött. Felelősségbiztosításra csak a rendezvényen jogszerűen tartózkodó személy lehet jogosult. Tekintettel a jogszabályi rendelkezésekre a biztosítási jogot a jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve csak azon személyek esetére tudjuk biztosítani, akik a belépőjegy, bérlet, vagy belépésre jogosító más igazolás érvényességének elteltét (mérkőzés befejeződését) követő harmadik munkanapon 12 óráig írásban, a jegy, bérlet, vagy a belépésre jogosító igazolás sorszámának megküldése mellett.

12. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja. Ha a sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a szervező a visszatartásról önállóan is dönthet.

13. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre, a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy és – amennyiben ilyet értékesítettek – a bérlet is érvényes.

14. Értelmező rendelkezések a jelen pályarendszabály tekintetében:

14.1. Szervező: A válogatott mérkőzések, a Magyar Kupa Döntő és egyéb, saját szervezésű sportrendezvényei esetében a Magyar Jégkorong Szövetség.

14.2. Résztvevő: az a természetes személy, aki a sportrendezvény helyszínén annak időtartama alatt, valamint a sportrendezvényt megelőzően vagy követően másfél órával, vagy a rendező felszólításáig tartózkodik. A néző (szurkoló) résztvevőnek minősül.

14.3 Rendező: A rendezvény biztosítására felkért vagyonvédelmi vállalkozás által a sportrendezvény helyszínén és a rendezvény biztosításával kapcsolatban foglalkoztatott, külső megjelenésében rendezőként azonosítható, legalább személy-és vagyonőri végzettséggel rendelkező személy.

14.4. Közreműködő (steward): A szervező a sportrendezvény szervezésével összefüggő feladatok ellátása érdekében önkéntes jogviszonyban, munkaviszonyban vagy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban közreműködőt bízhat meg. A közreműködő feladata - a szervező képviselőjeként - különösen a sportrendezvény helyszínén a nézőkkel és a sportrendezvény egyéb résztvevőivel való kapcsolattartásban, tájékoztatásban, a sportrendezvény helyszínére való bejutásban és azon belüli tájékozódásban, a sportrendezvény biztonságos lebonyolításának támogatásában, valamint a sportrendezvény helyszínén biztosított szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtás. A törvény értelmében közreműködőként csak 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű személy alkalmazható.

14.5. Sportrendezvény: sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben vagy azon kívül, sporttevékenység végzése céljából tartott verseny, mérkőzés. A sportesemény sportrendezvénynek minősül. Jelen pályarendszabály tekintetében sportrendezvénynek csak az MJSZ által szervezett verseny, mérkőzés minősül.

14.6. Sportrendezvény ideje: a résztvevőknek a sportesemény helyszínén történő megjelenésétől addig tart, amíg a résztvevők a sportesemény helyszínét elhagyják.

14.7. Sportrendezvény helyszíne: az a nyilvános hely vagy a közterület meghatározott része, ahol a sportrendezvényt megtartják és ahol résztvevő tartózkodhat.

14.8. Sportlétesítmény: sportrendezvény megrendezésének helyszínéül szolgáló építmény és terület.

14.9. Kizárás: A törvény értelmében a szervező az általa, valamint az utazó sportszervezet a részvételével szervezett sportrendezvény esetén és beléptető rendszer alkalmazásakor köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (kizárás). Az utazó sportszervezet és a szervező az általa szervezett sportrendezvényen történő részvételből való kizárást alkalmazhat azon személlyel szemben, akit a sportrendezvényről eltávolítottak, vagy erre azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna. Jelen tájékoztató a törvényi rendelkezéseket veszi alapul, de nem feladata, hogy azokról teljeskörű tájékoztatást adjon.

Érvényes: 2019. április 1-jétől