Hírek

Szolnoki Olajbányász szezon

KOSÁRLABDA MÉRKŐZÉSEK PÁLYARENDSZABÁLYAI

18 szept.

1. A sportrendezvény résztvevője a jegy vagy bérlet megvásárlásával, vagy a belépésre jelentkezéssel a pályarendszabályokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

2. A résztvevő a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

2.1. nem áll eltiltás, kitiltás vagy kizárás hatálya alatt;

2.2. érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más, belépésre jogosító igazolással rendelkezik;

2.3. a beléptetéskor a belépőjegyen, a bérleten, a klubkártyán vagy a kiállított igazoláson szereplő személyes adatok megegyeznek a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványában szereplő adatokkal;

2.4. nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt;

2.5. ruházatának- és csomagjainak átvizsgálásához hozzájárul;

2.6. nem tart magánál • ételt, italt, kábítószert, • nehezen kezelhető, a szék alatt biztonságosan el nem helyezhető olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, a játékosokat vagy a hivatalos személyeket, más nézők szórakozását megzavarhatja, illetve a mérkőzés rendjét megzavaró cselekményre felhasználható, • olyan tárgyat, amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta, illetőleg ezeket a rendező felszólítására nem távolítja el, vagy nem adja át;

2.7. nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító, politikai tartalmú, vagy másokat megbotránkoztató tartalmú feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet, továbbá nem visel ilyen ruházatot;

2.8. nem tart magánál promóciós vagy kereskedelmi célú tárgyat, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik;

2.9. nem tart magánál videokamerát, vagy bármilyen professzionális fényképezőgépet, illetőleg ezeket a rendező felszólítására nem távolítja el, vagy adja át, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik;

2.10. tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, róla kép- és hangfelvétel készíthető, a felvételeket a szerződött partnerek, valamint az akkreditált fotósok saját céljaikra felhasználhatják, nyilvánosságra hozhatják;

2.11. nem tart magánál állatot, kivéve a hátránnyal élő néző esetében a segítségére szolgáló kutyát;

2.12. tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

3. A résztvevő:

3.1. ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, szabálysértése esetén visszatartására, a rendezvényről való eltávolítására a biztosítást végző rendőrök és a rendezők jogosultak;

3.2. kizárólag • a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet a sportlétesítmény területére, • a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát vagy munkavégzésének helyét, • a belépőjegyén, bérletén vagy más, belépésre jogosító igazolásán feltüntetett szektorban vagy helyen tartózkodhat, • a belépőjegyén/bérletén/meghívóján feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el, • a létesítmény részére kijelölt építmény elemeket, kiszolgáló egységeket használhatja, • a sportlétesítményt – ha arról a szervező, a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a számára kijelölt belépési útvonalon hagyhatja el;

3.3. köteles betartani a pályarendszabály rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a szervező, a rendőrség és a rendezők utasításait;

3.5. nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, annak megtartását meghiúsítja, vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyiés vagyonbiztonságát;

3.6. előzetes engedély nélkül nem dobhat semmit más személy irányába, illetve a játéktérre;

3.7. a játéktérre és a nézők által elzárt egyéb területekre engedély nélkül nem léphet, ezeket a magatartásokat meg sem kísérelheti;

3.8. nem használhat pirotechnikai eszközt, illetve más gyúlékony anyagot, tüzet nem okozhat;

3.9. lézer-, vagy ahhoz hasonló, a sportesemény megrendezését veszélyeztető jelzőfényt nem használhat;

3.10. a nemzeti, a hivatalos vagy a versenyhez köthető himnuszokat nem zavarhatja meg;

3.11. a menekülő útvonalon (pl. a sportlétesítmény lépcsőin) nem állhat meg, a menekülő útvonalakat, folyosókat, bejáratokat, vészkijáratokat nem torlaszolhatja el, azokat köteles szabadon hagyni;

3.12. a gépjárművek és gyalogosok közlekedését nem akadályozhatja, a nézők elválasztását szolgáló kordonelemeket vagy a létesítmény tartozékát nem helyezheti át;

3.13. rasszista, gyűlöletre uszító, másokat megbotránkoztató, ideológiai, vallási vagy politikai megnyilvánulásként értékelhető magatartást nem tanúsíthat, ilyen tartalmú feliratot vagy jelzést semmilyen módon nem jeleníthet meg;

3.14. transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és a rendező engedélyével helyezhet el;

3.15. mások kilátását nem zavarhatja;

3.16. a sportlétesítmény kerítéseire, egyéb tárgyaira nem mászhat, ott nem ülhet, nem tartózkodhat, berendezéseit csak rendeltetésszerűen használhatja, a székekre nem állhat, a létesítményben található eszközökre, tárgyakra nem mászhat fel;

3.17. az arcát nem takarhatja el, illetve csak a szervező előzetes engedélyével viselhet olyan ruházatot, amely a személyazonosítását megnehezíti, lehetetlenné teszi;

3.18. nem szemetelhet;

3.19. köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani;

3.21. a névre szólóan megváltott jegyét, bérletét, belépésre jogosító igazolását másra nem ruházhatja át, csak az általános szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően használhatja fel.

4. A sportlétesítmény területén bármilyen kereskedelmi célú tevékenységet végezni, csak és kizárólag a szervező előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

5. Aki a rendőr, vagy a rendező a rend fenntartása érdekében tett jogszerű intézkedésével szemben erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenállást tanúsít, a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép, azt megkísérli, vagy e területre a sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob, bűncselekményt követ el.

6. A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani.

7. Ha a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt a 2. pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a 6. pont szerinti magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a sportrendezvényről el kell távolítani. A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben az eltávolítandó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja.

8. Akit sportrendezvényről eltávolítottak, vagy akinek eltávolítására azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői, rendőri) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna, a szervező a sportrendezvény történő részvételből kizárja.

9. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel taroznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére a károkozásból származó minden költséget köteles megtéríteni.

10. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben viszszatarthatja.

11. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre, a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy és – amennyiben ilyet értékesítettek – a bérlet is érvényes.

12. A szervező gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető, de jogszerűen birtokolható, a sportszerű szurkolás szellemével nem ellentétes és a meghatározott méretkorlátozás alá nem eső tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Ételt, italt a rendezők megőrzésre nem kötelesek átvenni. Ha a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el.

13. A szervező a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III.31.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó mérkőzések résztvevői számára felelősségbiztosítást kötött. Ilyen rendezvények esetében a felelősségbiztosítás megléte a jegyeken és bérleteken is feltüntetésre kerül... A pályarendszabályok be nem tartása, megszegése, a sportrendezvények látogatásáról történő kitiltással, kizárással, a büntetőtörvénykönyv megsértése esetén azonnali előállítással jár.

Érvényes: 2015. február 15-től visszavonásig Szolnoki Olajbányász