Hírek

KÖZREMŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

„Sztárban Sztár 8.”

20 jan.

A „Sztárban Sztár 8.” című műsor (a továbbiakban: „Műsor”) felvételein (különösen az élő műsor felvételén) nézőként csak az vehet részt (a továbbiakban: „Közreműködő”), aki az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. (1145 Budapest, Róna utca 174.; a továbbiakban: „Producer”) feltételeit elfogadja, amely alapján a felek között megállapodás („Megállapodás”) jön létre a Műsorban történő közreműködés tekintetében.

Közreműködő engedélyezi, hogy a Producer a TV2 Média Csoport Zrt. (a továbbiakban: „Médiaszolgáltató”) részére gyártott Műsor forgatása során róla hang- és képfelvételeket rögzítsen (a továbbiakban együttesen: „Felvételek”), továbbá feltétlenül és visszavonhatatlanul engedélyezi a Producer részére, hogy a Felvételeket térbeli- és időbeli-, harmadik személy részére átruházható módon, korlátozás nélkül felhasználja, nyilvánosságra hozza, és nyilvánossághoz közvetítse bármely módon, formában és adathordozón. Producer a Közreműködő részvételével létrejött Felvételeket jogosult területi, módbeli és időbeli vagy más korlátozás nélkül kizárólagosan felhasználni/hasznosítani.

A Producer által megszerzett kizárólagos felhasználási jog kiterjed többek között Szjt. 16. §, 18-29. §, 63-66. § és 73-74. §-aiban foglalt valamennyi felhasználásra, valamint az itt megszerzett vagyoni-felhasználási jogok részben vagy egészben történő átengedésére, harmadik személy részére történő átruházására. A Felvételeket a Producer jogszerzése folytán a Médiaszolgáltató jogosult időbeli és térbeli korlátozás nélkül, akár analóg, akár digitális módon, egészben vagy részletekben sugározni, illetve egyéb módon (így akár Internet, 3G, 4G, 5G útján) nyilvánossághoz közvetíteni, ideértve azt is, hogy a közönség részére vezeték útján, vagy más módon úgy váljon hozzáférhetővé, amely alapján a közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választják meg.

Közreműködő a forgatáson történő részvételéért semmilyen díjazásra, költségtérítésre nem tart igényt és kijelenti, hogy ilyen igényt a Producerrel, a Médiaszolgáltatóval, vagy más harmadik személlyel szemben nem érvényesít. Közreműködő a fenti engedélyét a Műsorban történő megjelenés és szereplés lehetősége ellenében adja meg.

A Felvételek során, vagy annak kapcsán a Közreműködő tudomására jutott bármely információ üzleti titoknak minősül és Közreműködő köteles azokat üzleti titokként bizalmasan kezelni.

A Médiaszolgáltató jogosult eldönteni, hogy az elkészült Felvételeket nyilvánosságra hozza vagy bármely egyéb módon felhasználja, hasznosítja.

A Közreműködő a megállapodás elfogadásával elfogadja, hogy a személyes adatait a Producer az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

A Közreműködő a megállapodás elfogadásával elfogadja, hogy a Producer a COVID-19 kezelésére biztonsági szabályokat vezethet be, melyeket a Közreműködő köteles betartani.

A jelen megállapodásra és annak értelmezésére a magyar jogszabályok vonatkoznak. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.


Budapest, 2022. január 20. IKO Műsorgyártó Magyarország Kft