Helyszín

Óbudai Kulturális Központ

Leírás
Hol San Marco utca 81. 1032  Budapest,  Magyarország

Az Óbudai Kul­tu­rá­lis Köz­pont mind­há­rom házá­ban tar­tal­mas, izgal­mas prog­ra­mok­kal várja a látogatókat. A házak bár­me­lyi­két kere­sik fel, min­dig talál­nak ked­vükre való prog­ra­mot. A házak integ­rá­lása után megő­riz­ min­dent, ami érték, de igye­kszik még vál­to­za­to­sabbá, szí­ne­sebbé tenni a kínálatot.

Az Óbudai Kul­tu­rá­lis Köz­pont zöm­mel tra­di­ci­o­ná­lis prog­ra­mok­kal kép­vi­sel­teti magát a kul­tu­rá­lis palet­tán, de min­den évben kínál újdon­sá­go­kat is a látogatóknak.